Sunday, December 1, 2013

CONSAL 2012 in Bali, Indonesia

This is my first CONSAL in Bali, Indonesia. เป็นโอกาสที่ได้มานำเสนอผลงานในการประชุมสภาบรรณารักษ์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เพื่อเตรียมความพร้อมเป็นเจ้าภาพใน 3 ปีต่อมา
No comments:

Post a Comment