Sunday, August 10, 2014

Visit University of Tampere, Finland

การมาทำหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษาปริญญาเอกทุน คปก.ที่ฟินแลนด์ในเดือนตุลาคม-พฤศจิกายน 2557 เป็นภารกิจสำค้ญอย่างหนึ่ง การได้มาชมความสวยงามของธรรมชาติ จึงมีเรื่องเล่าหลากหลายเรื่องราวVisit National Taiwan Normal University

ภารกิจการเดินทางไปศึกษาดูงานในชุดวิชาสัมมนาดุษฎีบัณฑิตประสบการณ์วิชาชีพสารสนเทศศาสตร์ มสธ.ที่ มหาวิทยาลัยแห่งชาติไต้หวัน ที่ประเทศไต้หวัน เป็นอีกหนึ่งประสบการณ์ที่น่าประทับใจและมีเรื่องเล่ามากมาย